صفحه ها

آدرس سرورهای ما

در قسمت زیر میتوانید لیست سرورهای ما را به تفکیک سرویسها مشاهده کنید
اتصال به سرورهای پروکسی iNET , STunnel , Tunnel+ , PM9 , OBFS , B64 , FTE فقط از طریق کانکشن هوشمند امکانپذیر است.

سرویس Kerio VPN

 • de-k.goadd.net
 • us-k.goadd.net
 • nl-k.goadd.net
 • uk-k.goadd.net
 • fr-k.goadd.net

سرویس (VPN ( PPTP & L2TP

 • dev.goadd.net
 • usv.goadd.net
 • nlv.goadd.net
 • ukv.goadd.net
 • frv.goadd.net

سرویس Cisco VPN

 • de-c.goadd.net
 • us-c.goadd.net
  usc.goadd.net:2087 جدید
 • nl-c.goadd.net
 • uk-c.goadd.net
  ukc.goadd.net:2087 جدید
 • fr-c.goadd.net

سرویس  ( Double VPN ( PPTP & L2TP

 • usd.goadd.net
 • ukd.goadd.net
 • nld.goadd.net
 • frd.goadd.net

سرویس Https | پورت : ۴۴۴

 • de-h.goadd.net
 • us-h.goadd.net
 • nl-h.goadd.net
 • uk-h.goadd.net
 • fr-h.goadd.net

سرویس  IPSec

 • usip.goadd.net
 • ukip.goadd.net

سرویس  IKev2

 • usik.goadd.net
 • ukik.goadd.net

سرویس  SOCKS5 | پورت : ۴۴۳

 • uss.goadd.net
 • uks.goadd.net